DEBBIE TSUCHIYMA
DEBBIE TSUCHIYMA
SUMMER'69


ELVIA LOPEZ
ELVIA LOPEZ
 
HENRY HOLGUIN
HENRY HOLGUIN
 
JAMES HANAMAIKAI
JAMES HANAMAIKAI
 
KEITH ONODERA
KEITH ONODERA
 
LINDA MATSUSHITA
LINDA MATSUSHITA
 
SAL QUEZADA
SAL QUEZADA
 
SERGIO GUERRERO
SERGIO GUERRERO
 
STEVEN UNG
STEVEN UNG
 
STEVEN YAMADA
STEVEN YAMADA
 
TONY AVILA
TONY AVILA
 
VALENTIN PEREZ
VALENTIN PEREZ
 
VIRGINIA SOLIS
VIRGINIA SOLIS
 
WILLIAM YOSHIMOTO
WILLIAM YOSHIMOTO
 
ADELAIDA DEL CASTILLO
ADELAIDA DEL CASTILLO
 WINTER'69
CAROLYN AGUERREBERE
CAROLYN AGUERREBERE
 
HENRY VALTIER
HENRY VALTIER
 
JAMES KAWAMURA
JAMES KAWAMURA
 
MELVIN TAMAI
MELVIN TAMAI
 
MERCY GIL
MERCY GIL
 
NORMAN NAGAISHI
NORMAN NAGAISHI
 
ROBERT BELTRAN
ROBERT BELTRAN
 
TERRY TANAKA
TERRY TANAKA